Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii

PUBLIKACJA PRAC

INFORMACJE BIEŻĄCE
 
http://www. wiosnafizjoterapii2012.cm-uj.krakow.pl
Tel/fax 12 634-33-97 wew. 24, 25
 
    Istnieje możliwość opublikowania prac dotyczących doniesień prezentowanych na Konferencji. Warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji oraz udział w Konferencji.

PUBLIKACJE
 
    Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji i publikacją prac, prosimy o nadsyłanie PEŁNEGO tekstu artykułu do dnia 4 listopada 2011.
 
 
Zwracamy się z prośbą o przestrzeganie następującego schematu publikacji: 
 
- Dane - tytuł artykułu ( w języku polskim i angielskim), pełne imię i nazwisko autora lub autorów, nazwa i miejsce zakładu pracy,
 
- Krótkie streszczenie (max. 250 słów),
 
- Wstęp z omówieniem podstawowych pojęć i celu badań,
 
- Charakterystyka materiału badawczego,
 
- Metody i techniki badawcze,
 
- Wyniki wyłącznie w edytorze Word-tekst, tabele w razie konieczności wykresy i ilustracje (wskazanie metod statystycznych z podaniem wykorzystania programu statystycznego),
 
- Omówienie wyników i ich interpretacja,
 
- Wnioski,
 
- Piśmiennictwo w porządku alfabetycznym - prosimy podać w odpowiedniej kolejności:  
               - Nazwisko autora lub autorów
               - Pierwsze litery imion,
               - Tytuł pracy,
               - Wydawnictwo (lub nazwę czasopisma),
               - Rok,
               - Strony.
 
 
Artykuły prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: 
 
jagiellonskawiosna@cm-uj.krakow.pl 
 
 
Streszczenia należy przesyłać:
 
- na adres email; jagiellonskawiosna@cm-uj.krakow.pl 
- w języku polskim i angielskim, 
- w objętości 250 słów, 
- czcionka - Times New Roman, 
- interlinia 1,5 
- w układzie:
     - Tytuł (WIELKIE LITERY 14 pkt., BOLD),
     - autorzy [12 pkt.];
     - nazwa jednostki [12 pkt.)];
     - tekst streszczenia
       (wprowadzenie, materiał i metody, wyniki badań, wnioski)[12pkt.] 
 
Streszczenia prosimy przesyłać do dnia 10 grudnia 2011  
 
    Materiały zostaną skierowane do recenzji. Autorzy przesłanych prac nie otrzymują honorarium. Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo wniesienia korekty w postaci; poprawek językowych, graficznych, czy układu tekstu. Pozytywnie zaopiniowane artykuły związane z tematyką wygłoszonych referatów ,zostaną zamieszczone jako rozdziały recenzowanej monografii lub w czasopiśmie Rehabilitacja Medyczna (bez kosztów autorów). Punktacja MNiSW = 6 pkt.